Szybkie linki

Treść strony

UCHWAŁA NR XXIX/279/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 27 października 2005 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087) uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski uchwalonego uchwałą nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski.

§ 2. Przedmiotem zmiany studium jest zmiana sposobu zagospodarowania terenów w części północnej i zachodniej obrębu Buniewice w gminie Kamień Pomorski wyznaczonego na załącznikach graficznych nr 1 i 2, będących integralną częścią niniejszej uchwały na cele:
1)zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
2)zabudowy pensjonatowej z usługami,
3)urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
4)zabudowy hotelowej wraz z całą konieczną infrastrukturą techniczną,
5)zabudowy rekreacyjnej,
6)terenów zielonych urządzonych i nie urządzonych,
7)infrastruktury komunikacyjnej,
8)infrastruktury technicznej towarzyszącej,
9)możliwości dokonywania podziałów i scaleń.,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/279/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 27 października 2005 roku.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski w części północnej i zachodniej obrębu Buniewice gmina Kamień Pomorski.

Ze względu na planowaną inwestycję bazy turystycznej przez przyszłego inwestora na terenie Wyspy Chrząszczewskiej istnieje konieczność uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium.

Planowane jest sporządzenie zmiany do studium przewidującej przeznaczenie terenu na wskazanym obszarze na cele:
1)zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
2)zabudowy pensjonatowej z usługami,
3)urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
4)zabudowy hotelowej wraz z całą konieczną infrastrukturą techniczną,
5)zabudowy rekreacyjnej,
6)terenów zielonych urządzonych i nie urządzonych,
7)infrastruktury komunikacyjnej,
8)infrastruktury technicznej towarzyszącej,
9)możliwości dokonywania podziałów i scaleń.

Aby umożliwić realizację powyższych zamierzeń konieczna jest zmiana studium uchwalonego uchwałą nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 roku.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-08 12:14
Załączniki
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-08 12:14

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.