Szybkie linki

Treść strony

Uchwała Nr XXIX/282/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 27 października 2005 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Kamień Pomorski i określenia obszaru podległego procesowi rewitalizacjiNa podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Kamień Pomorski.

§ 2. Lokalny Program Rewitalizacji miasta Kamień Pomorski obejmować będzie obręby geodezyjne nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6 i nr 7, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
mgr Władysław Dwulit

U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Kamień Pomorski
i określenia obszaru podległego procesowi rewitalizacji

Rewitalizacja rozumiana jest jako system działań mających na celu przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów i obszarów, m.in. poprzez zmianę funkcji wykorzystania terenu, rozbudowę i modernizację infrastruktury komunalnej, infrastruktury turystycznej i kulturalnej, a także ochronę dziedzictwa kulturowego w powiązaniu z rozwojem ekonomicznym miasta.
Działaniami rewitalizacji planuje się objąć obszar obrębów geodezyjnych nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6 i nr 7 Kamienia Pomorskiego. Znaczny stopień zużycia technicznego i spadek poziomu funkcjonowania zabudowy i infrastruktury na w/w terenach doprowadziły do degradacji zarówno ekonomicznej jak i społecznej tych części miasta. Potrzeba zmiany zaistniałej sytuacji wymaga przeprowadzenia kompleksowych działań, przygotowujących Lokalny Program Rewitalizacji miasta Kamień Pomorski.
Posiadanie uchwalonego Lokalnego Programu Rewitalizacji warunkuje dostęp do środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przewidzianych na rewitalizację obszarów miejskich. Powyższe wynika z zapisów zawartych w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 priorytet 3. Rozwój lokalny, działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25. sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. z 2004 r. nr 200, poz. 2051).
Rewitalizacja, którą należy podjąć dla dalszego rozwoju miasta to jednoczesna ochrona i odnowa, zmierzająca do przekształcenia przestrzeni miejskiej Kamienia Pomorskiego z zachowaniem historycznego dziedzictwa. Historyczne wartości miasta, w tym obiekty zabytkowe wymagają nie tylko odnowy i ochrony przed dalszą dewastacją, ale także umiejętnego sytuowania w nich współczesnych funkcji w celu podniesienia atrakcyjności naszego ośrodka miejskiego i nadania mu nowych impulsów rozwoju.
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-08 12:57
Załączniki
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-08 12:57

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.