Szybkie linki

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIX/369/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 21 września 2006 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski obręb Śniatowo.


Na podstawie art. 14. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087 z 2006 r. nr 45 poz. 319) uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień Pomorski zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim nr III/26/2002 r. w dniu 12 grudnia 2002 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2002 roku 2002, nr 99 poz. 2423.

§ 2. 1. Przedmiotem zmiany jest zmiana ograniczeń dotyczących: maksymalnej wysokości wież turbin wiatrowych, maksymalnej wysokości skrajnego punktu skrzydła w pozycji pionowej, maksymalnej mocy jednej turbiny oraz maksymalnej ilości zainstalowanych turbin.

2. Obecne zapisy planu w treści rozdziału II. przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania, § 5. 1. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne o treści:
„1) Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem FEW-RP na cele lokalizacji wież elektrowni wiatrowych o mocy do 2,0 MW, w ilości maksymalnej 28 obiektów, o łącznej mocy do 48 MW oraz ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) poza punktowym obszarem ścisłej lokalizacji wież wyznaczonym w projekcie technicznym, teren będzie użytkowany wyłącznie rolniczo, bez prawa zabudowy mieszkaniowej,
b) maksymalna wysokość wieży nad poziom terenu – do 100 m,
c) maksymalna wysokość skrajnego punktu skrzydła w pozycji pionowej nad poziom terenu –140,0 m,”

postanawia się zastąpić:
„1) Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem FEW-RP na cele lokalizacji wież elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW, w ilości maksymalnej 16 obiektów, o łącznej mocy do 48 MW oraz ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) poza punktowym obszarem ścisłej lokalizacji wież wyznaczonym w projekcie technicznym, teren będzie użytkowany wyłącznie rolniczo, bez prawa zabudowy mieszkaniowej,
b) maksymalna wysokość wieży nad poziom terenu – do 150 m,
c) maksymalna wysokość skrajnego punktu skrzydła w pozycji pionowej nad poziom terenu –200,0 m,”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kamień Pomorski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Robert Wawrzyniak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/369/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 21 września 2006 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski obręb Śniatowo.Dnia 16.08.06 r. główny inwestor i dzierżawca terenów pod realizację parku siłowni wiatrowych w obrębie Śniatowo złożył formalny wniosek o zmianę zapisów uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim nr III/26/2002 r. z dnia 12 grudnia 2002 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2002 roku 2002, nr 99 poz. 2423, dotyczących: maksymalnej wysokości wież turbin wiatrowych, maksymalnej wysokości skrajnego punktu skrzydła w pozycji pionowej, maksymalnej mocy jednej turbiny oraz maksymalnej ilości zainstalowanych turbin.
Prowadzone przez „Power4All” ponad trzyletnie badania wiatru jednoznacznie wskazują występowanie w rejonie przyszłej lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych zbyt niskie średnie prędkości wiatru na wysokości 95 m. Obecne wyniki analiz produktywności są zbyt niskie i nie zapewniają uzyskania rentowności dla całego przedsięwzięcia przy zastosowaniu dopuszczonych zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego maksymalnych wysokości wież do 100 m oraz maksymalnej wysokości skrajnego punktu skrzydła do 140 m. Dla uzyskania lepszych wyników średniej prędkości wiatru gwarantujących poprawę rentowności farmy wiatrowej koniecznym jest zastosowanie najwyższych obecnie produkowanych wież turbin wiatrowych których wysokość dochodzi do 150 m. Mając na uwadze zmniejszenie planowanej ilości turbin do 16 sztuk na skutek ograniczeń akustycznych proponowane zmiany stanowią niezbędne rozwiania gwarantujące rentowność inwestycji.
Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestora zasadnym jest pozytywne rozpatrzenie jego wniosku.


  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-26 12:28

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.