Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


Uchwała Nr II/8/06


Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim


z dnia grudnia 2006 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta, określenia wzorów formularzy dotyczących informacji i deklaracji na podatek rolny oraz
określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego.Na podstawie art. 6 ust. 3, art.6a ust. 11, art. 6b, art.
12 ust. 9 oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(
Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ) uchwala się, co następuje:§ 1. 1. Obniża się średnią cenę
skupu żyta, za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, z
kwoty 35,52 zł. za 1 q do kwoty 22,00 zł. za 1 q żyta.2. Kwota
22,00 zł. za 1 q żyta stanowić będzie podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2007
roku.§ 2. 1. Ustala się wzór
formularza informacji, którą osoby fizyczne będące płatnikami podatku rolnego
są obowiązane złożyć Burmistrzowi stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

2. Ustala
się wzór deklaracji, którą osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki
nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości
Rolnych , a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane
złożyć Burmistrzowi, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych następuje w drodze
inkasa.

2.Inkasentami
podatku rolnego ustala się sołtysów gminy Kamień Pomorski .

3.Wynagrodzenie
inkasenta wynosi 5% pobranego podatku.§ 4. 1. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na
których zaprzestano produkcji następuje na wniosek podatnika.

2. Do wniosku o przyznanie
zwolnienia należy dołączyć dokument potwierdzający dysponowanie nieruchomością
rolną ( wypis z ewidencji gruntów, umowy będące podstawą do ujęcia w ewidencji
podatkowej) lub oświadczenie o samoistnym władaniu nieruchomością.

3. Zwolnienie
następuje w drodze decyzji.4. Zwolnienie
stosuje się od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu,


w którym decyzja stała się ostateczna.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/291/05
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta, określenia wzorów formularzy dotyczących
informacji i deklaracji na podatek rolny oraz określenia trybu i szczególnych
warunków zwolnień od podatku rolnego.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
.

Przewodniczący
Rady


mgr
Henryk MasłowskiUzasadnienie:Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591z póź. zm.)
do wyłącznej właściwości rady gminy należypodejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w
granicach określonych w odrębnych ustawach.W świetle przepisów art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym(Dz.U. z 2006r. Nr 136,poz. 969 z póź. zm.) rady gmin są
uprawnione do obniżania cen skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku
poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku
rolnego na obszarze gminy.Z dokonanych ustaleń wynika, że średnia cena skupu żyta za
pierwsze trzy kwartały 2006r. wynosiła 35,52
zł. za 1q, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. Nr 74, poz. 745).Z posiadanego rozeznania przez służby rolne Urzędu
Miejskiego wynika, że sytuacja ekonomiczna rolników nie pozwala na ustalenie
wyższej bazy wymiaru podatku rolnego.Obniżona średnia cena skupu żyta do kwoty 22 zł. była
podstawą do obliczenia podatku rolnego w roku bieżącym i w latach ubiegłych.Mając na uwadze powyższe, uzasadniona jest konieczność
obniżenia średniej ceny skupu żyta do proponowanej kwoty 22,00 złotych za 1q.Ustalone wzory formularzy informacji i deklaracji
realizują dyspozycję zawartą w art.6a ust.11 ustawy o podatku rolnym. • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-08 13:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-08 13:53
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-08 14:00
Załączniki dodano 08.12.2006r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-08 14:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2206
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-08 14:02

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7926537
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-19 13:11

Stopka strony