Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE
Nr 18/2006


Burmistrza Kamienia
Pomorskiego


z dnia 29 grudnia 2006 r.w sprawie ogłoszenia
pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego


na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski

Na podstawie art. 38, 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281,
poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz.
1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 Nr 104, poz. 708) z a r z ą
d z a się, co następuje:§ 1. Ogłasza się
pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski (wg załącznika nr 1) na dzień 6
lutego 2007 roku.§ 2. Wykonanie
zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.§   3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GPZałącznik
nr 1


do
zarządzenia nr 18/06


z dnia 29 grudnia 2006 r.

Burmistrz


Kamienia Pomorskiegoogłaszapierwszy przetarg ustny nieograniczony


na dzień 06 lutego
2007 roku


o godzinie 1000na
sprzedaż1. nieruchomości zabudowanej położonej w Kamieniu
Pomorskim przy ulicy Zdrojowej nr 1: dz.
nr 145/4 o pow. 0,1894 ha, kw nr 28691cena wywoławcza 50.000 złwadium 5.000 zł

2.nieruchomości nie zabudowanej
położonej w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Dziwnowskiej dz. nr 145/3 o pow. 0,0748 ha, kw nr 28690cena wywoławcza 50.000 zł (netto)wadium 5.000 zł

INFORMACJE O
NIERUCHOMOŚCINieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są w
strefie ochrony uzdrowiskowej miasta
„A”.Nieruchomości w/w położone są na obszarze, dla którego nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty uchwałą o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kamień Pomorski przewiduje dla tego obszaru kategorię użytkowania składy, bazy.

Na działce nr 145/4 posadowiony jest budynek o funkcji
magazynowo-składowej, wybudowany przed 1945 r. o łącznej powierzchni zabudowy 1060 m2.Zabudowania znajdujące się na nieruchomości są w złym
stanie technicznym. Sprzedający posiada ekspertyzę budowlaną – do wglądu osób
zainteresowanych przystąpieniem do przetargu.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są
obciążone ograniczonymi prawami
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi
i nie są
przedmiotem żadnych zobowiązań.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 06 lutego 2007 roku o godzinie 1000w Urzędzie
Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wniesienie wadium.Wadium w podanej wyżej wysokości należy
wpłacić w gotówce (zł) w terminie do 31 stycznia 2007 roku na konto
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w
Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr
44124038681111000040908913, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania
rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w
przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający
ich tożsamość, natomiast osoby prawne
zobowiązane są
przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do
reprezentowania.

Wadium wpłacone przez uczestnika
przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone
niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia odwołania,
zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy
notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca
nieruchomości zobowiązany jest wpłacić
pełnącenę sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu.

Koszty zawarcia umowy
notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

Ogłoszony przetarg
może zostać z uzasadnionej
przyczyny odwołany.

GP
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-01-02 10:39
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-02 12:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1542
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-02 12:37

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7938491
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-25 13:26

Stopka strony