Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


Uchwała Nr III/10/06Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskimz dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 30
ust.1 pkt 4 i 54 ust. 7 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2006 r. Nr 96, poz. 674) uchwala, się co następuje :

Rozdział
1Postanowienia
ogólne

§ 1.1. Regulamin określa wysokość stawek dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich
przyznania; obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-
wychowawczych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski.2.
Najważniejsze pojęcia występujące
w regulaminie:

1) Karta Nauczyciela – rozumie się przez to
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (Dz.U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz.
2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z
2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 169, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz.
14840),2) rozporządzenie – należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181),3)
organ prowadzący szkoły – rozumie się to Gminę,

4)
szkoła – należy przez to rozumieć jednostki
organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. – ustawy Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest gmina
Kamień Pomorski,

5)
klasa – należy przez to rozumieć oddział lub grupę
uczniów lub wychowanków.

6)
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa
w art. 42 ust. 3 i ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7,
pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela,

7)
Zakładowa Organizacja Związkowa – rozumie się przez
to Zarząd Oddziału ZNP w Kamieniu Pomorskim i Międzyzakładową Organizację
Związkową NSZZ „Solidarność” działające na terenie gminy Kamień Pomorski.Rozdział
2Dodatek
za wysługę lat

§ 2.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 %
wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy w okresach miesięcznych
poczynając od czwartego roku pracy z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć
20 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do
okresów pracy uprawniających do dodatku za staż pracy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we
wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż w jednym
stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się
odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do
dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w
którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego
zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

4. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się
także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 3 . Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującegopo
miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki
dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło
w ciągu miesiąca,2) za
dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jegostawki nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca.

§ 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla
poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie chyba, że
przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z
ubezpieczenia społecznego.

§ 5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia
zasadniczego.

Rozdział 3Dodatek
motywacyjny

§ 6. Nauczycielom może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 7. Dodatek motywacyjny przyznaje się
na czas określony, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego na czas:1) od 1 września do końca lutego2) od 1 marca do 31 sierpnia§
8.Tworzy
się fundusz z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w
wysokości 6 % planowanych środków na wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli.
Dla dyrektorów w wysokości 30 % planowanych środków na wynagrodzenie zasadnicze
dla dyrektorów w danej szkole.

§ 9. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20 %, a
dla dyrektorów szkół i placówek nie wyższy niż 50 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 10. Podstawą przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są:

1) uzyskiwania przez uczniów, z uwzględnieniem ich
możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznych, w
szczególności potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji. efektami
egzaminów i sprawdzianów oraz sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach;

2) umiejętne rozwiązywanie
problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami a w
szczególności:a) skuteczne przeciwdziałanie
agresji, patologiom i uzależnieniom,b) aktywne i efektowne
działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki;

3) pełne rozpoznanie środowiska
wychowawczego uczniów, aktywne działanie na ich rzecz;

4) systematyczne i efektywne
przygotowanie się do przydzielonych obowiązków;

5) wprowadzenie innowacji
pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania a w
szczególności:a) adaptacja i praktyczne
stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania,b) skuteczne kierowanie
rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

6) szczególne efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z
powierzonym stanowiskiem pracy;

7) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych
przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej;

8) podnoszenie umiejętności zawodowych;9)
wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

10) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych
pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

11) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, a
także dodatkowo podjętych działań;

12) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;

13) przestrzeganie dyscypliny pracy;

14) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, inicjowanie
i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych;

15) udział w komisjach przedmiotowych, zespołów Rady Pedagogicznej
i innych;

16) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami
uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

17) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzenie
zajęć otwartych;

18) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 11. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły (placówki),
w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w szkole (placówce). W
przypadku nie osiągnięcia porozumienia ostateczną decyzję w sprawie podejmuje
dyrektor szkoły (placówki).

§ 12. Dodatek motywacyjny dyrektorom szkół i placówek przyznaje Burmistrz
Gminy w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. W przypadku nie
osiągnięcia porozumienia ostateczną decyzję w sprawie podejmuje Burmistrz
Gminy.

§ 13. Podstawą przyznania dodatku dyrektorom szkół i placówek jest bieżąca
ocena wykonywania zadań związanych z powierzeniem stanowiska w okresie 6
miesięcy poprzedzającym przyznanie dodatku ze szczególnym uwzględnieniem:

1) kierowania działalnością dydaktyczno –
wychowawczą i sprawowanienadzoru pedagogicznego, w tym:a)
uzyskiwanych efektów pracy
dydaktyczno – wychowawczej szkoły (
placówki ) z uwzględnieniem jej specyfiki,b)
efektów współpracy z radą szkoły, radą rodziców,a)
osiągnięć w działalności
innowacyjnej,b)
stwarzania warunków do
samorządności i rozwoju zainteresowań uczniów ( wychowanków) oraz efekty pracy
pozalekcyjnej i środowiskowej,c)
dbałości o warunki pracy i nauki,d)
przestrzegania prawa pracy i
realizacji polityki kadrowej, prowadzenia spraw osobowych pracowników w tym
dbałość o doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie właściwych stosunków
międzyludzkich,e)
dbałości o stan techniczny
obiektów, wyposażenia w pomoce i sprzęt oraz pozyskiwanie środków
pozabudżetowych,

§ 14. Dodatek motywacyjny przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
zasadnicze.

§ 15. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.

§ 16. Nauczyciele zmieniający zatrudnienie zachowują prawo do ciągłości
uprzednio przyznanego dodatku motywacyjnego pod warunkiem, że dla dotychczasowych
i nowych pracodawców organem prowadzącym jest gmina Kamień Pomorski.§ 17.1.
Nauczycielom przebywającym na urlopie zdrowotnym nie przyznaje się dodatku
motywacyjnego, licząc od dnia rozpoczęcia urlopu.2. Nauczyciele zachowują prawo do przyznanego wcześniej
dodatku motywacyjnego do końca okresu,
na który został przyznany.

Rozdział 4Dodatek
funkcyjny§ 18. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko:1) dyrektora szkoły lub przedszkola2)
wicedyrektora szkoły lub przedszkola,3)
wychowawstwo klasy,4)
sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,5)
opiekuna stażu,6) inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły.

2. Wysokość stawek dodatku
funkcyjnego określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 19. Wysokość dodatku funkcyjnego
dla dyrektorów szkół i placówek,w granicach stawek określonych tabelą ustala corocznie Burmistrz,
uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne,
złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczby stanowisk
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły, po uzyskaniu opinii zakładowych
organizacji związkowych. Dla pozostałych pracowników pełniących funkcje
kierownicze wysokość dodatku funkcyjnego ustala dyrektor szkoły, po uzyskaniu
opinii związków zawodowych działających w szkole (placówce).

§ 20. Nauczycielowi przysługuje tylko
jeden dodatek funkcyjny z wyłączeniemdodatku za wychowawstwo, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej
dodatkówfunkcyjnych przysługuje dodatek wyższy.

§ 21. Prawo do dodatku funkcyjnego
powstaje od pierwszego dnia miesiącanastępującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiskakierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca –
od tegodnia.

§ 22. Nauczyciel, któremu powierzono
stanowisko kierownicze na czas określonya także zastępstwo za nieobecnego dyrektora szkoły, traci prawo do
dodatkufunkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania –
zkońcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie
nastąpiłopierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 23. Dodatek funkcyjny nie
przysługuje w okresie nie usprawiedliwionejnieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w
okresach, zaktóre nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia
miesiącanastępującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z
innychpowodów obowiązków, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło
odpierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.§ 24. Dodatek funkcyjny w stawce
ustalonej dla dyrektora szkoły przysługujewicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po 1 miesiącu zastępstwa.

§ 25. Za wychowawstwo klasy w
placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę nauczycielom przysługuje
dodatek funkcyjny:

a) 60 zł. - dla wychowawców grup liczących do 20 uczniówb) 75 zł. - dla wychowawców grup liczących
od 21 uczniów wzwyżc) 80 zł. - dla wychowawców grup w
gimnazjum

§ 26. Za każde wychowawstwo w szkole
przysługuje odrębny dodatek.§ 27. Nauczycielom wykonującym
zadania opiekuna stażu przysługuje dodatekw wysokości 4 % wynagrodzenia
zasadniczego wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania.§ 28. W razie zaprzestania wykonywania
zajęć dodatkowych dłużej niżjeden miesiąc dodatek nie przysługuje.

§
29.
Dodatek funkcyjny wypłaca się z dołu.

Rozdział 5Dodatek
za warunki pracy

§ 30. Nauczycielom przysługuje
dodatek za trudne warunki pracy :1) prowadzącym zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim posiadającym
orzeczenie do takiej formy kształcenia – 10 % stawki godzinowej nauczyciela,

2) prowadzącym zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w
klasach lub grupach, w których przynajmniej 1 dziecko posiada orzeczenie do
kształcenia specjalnego – 10 % stawki
godzinowej nauczyciela,

3) prowadzącym nauczanie indywidualne dzieci
zakwalifikowanych do kształcenia
specjalnego – 10 % stawki godzinowej nauczyciela.

§ 31. Dodatek przysługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych
warunkach pozostają do obowiązującego wymiaru godzin.

§ 32. Nauczycielom przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy jeżeli
prowadza zajęcia, o których mowa w § 30 z dziećmi i młodzieżą, których stan
zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie
kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr
17, poz. 162),uzasadnia
konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych
z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie
sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz. U. Nr 139, poz. 1328) – 10 % stawki godzinowej nauczyciela§ 33. W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne albo za uciążliwe warunki
pracy przysługują wszystkie dodatki.

§ 34. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z którą związany jest ten dodatek.Jeżeli
jednak zaprzestanie wykonywania takiej pracy nastąpiło w ciągu miesiąca, prawo
do dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca w którym nastąpiło zaprzestanie
wykonywania pracy, z którą związany jest dodatek.

§ 35. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy płatne będą z dołu.

Rozdział 6Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

§ 36. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy jeżeli praca w godzinach
ponadwmiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach ) przez
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

§ 37. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na
podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach
doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach ) przez miesięczną liczbę
godzin realizowanego wymiaru zajęć.

§ 38. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć
nauczyciela, o której mowa w § 36 i 37, uzyskuje się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy lub realizowany wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych
godzin w ten sposób, że czas zajęć do
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 39. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie
organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 40. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie
mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności
w związku z:1) zawieszeniem zajęć z powodu
klęski żywiołowej lub mrozów,2) wyjazdem dzieci na wycieczki, imprezy, konkursy, zawody sportowe,
olimpiady,3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż
tydzień,4) wyjazdem
na konferencje metodyczne i poleceniem służbowym dyrektoraszkoły,
5)
rekolekcjami – traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.§ 41. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach,w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni
ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się
lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w
art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru / lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzień pracy / za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w
pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.Liczba godzin ponadwymiarowych,
za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 42. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się
z dołu.

Rozdział 7Dodatek
mieszkaniowy

§ 43. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, posiadającemu
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu
rodzinnego nauczyciela w wysokości :

1) 30,00 zł dla 1 osoby2) 40,00 zł dla 2 – ch osób3) 50,00 zł
dla 3 – ch osób4) 60,00 zł dla 4 – ch osób i więcej

§ 44. Do członków rodziny, o których mowa w § 45 zalicza się nauczyciela
orazwspólnie
z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na
jego wyłącznym utrzymaniu.

§ 45. Nauczycielowi i jego
współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

§ 46. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela /dyrektora szkoły/ lub nawspólny
wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

§ 47. Dodatek przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego pomiesiącu w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 48. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego dozajmowanego
przez niego lokalu mieszkaniowego.

§ 49. Nauczycielowi dodatek przyznaje
i ustala jego wysokość dyrektor szkoły, adyrektorowi szkoły – Burmistrz.

§ 50. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywaniapracy, a
także w okresach:

a) nie świadczenia pracy za które przysługuje wynagrodzenie,b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,c) odbywania zasadniczej służby wojskowej; w
przypadku, jednak gdy z nauczycielem
powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na który umowa została
zawarta,d) korzystania z urlopu wychowawczego
przewidzianego w odrębnych przepisach.

Rozdział
8Nagrody
ze specjalnego funduszu nagród

§ 51. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli
reguluje odrębna Uchwała Rady Miasta ustanawiająca regulamin nagród.Rozdział
9Postanowienia
końcowe

§ 52. Traci moc Uchwała Nr XXIII/229/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie
regulaminu wysokości stawek dodatków: funkcyjnych, motywacyjnych, za warunki
pracy, wysługę lat oraz szczegółowych warunków ich przyznawania; sposobu
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw, a także
wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminie Kamień Pomorski.

§ 53. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego

§ 54. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Henryk Masłowski


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-30 13:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-30 14:16


Załącznik
nr 1 do regulaminuTabela
stawek dodatków funkcyjnychL.p.
Stanowisko% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
wynikającego z osobistego zaszeregowania
1.PRZEDSZKOLA


Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin
dziennie
15 % - 30 %2.SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM


a/
Dyrektor szkoły


a.
do 8 oddziałów


b.
9 – 16 oddziałów


c.
17 – 20 oddziałów


d.
powyżej 20 oddziałówb/
Vice-dyrektor


c/
Kierownik świetlicy


d/ Opiekun
stażu


e/ Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant w
szkole


f/ wychowawca klasy, oddziału w placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski:


- grupach liczących do 20 uczniów


- grupach liczących od 21 uczniów wzwyż


- gimnazjum


15% - 25 %


15 % - 30 %


30 – 50 %


35 – 50 %20 – 40 %


5 – 20 %


4 %


3 %


60 zł.


75 zł.


80 zł.
U Z A S A
D N I E N I E


do Uchwały Nr III/10/06 Rady
Miejskiejw Kamieniu Pomorskim z dnia 28
grudnia 2006r.W dniu 15 lipca 2004
roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił zmianę ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku – Karta Nauczyciela.W tejże ustawie zobowiązał organy prowadzące szkoły będące jednostkami
samorządu terytorialnego do określenia corocznie w drodze regulaminu dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

1.
Wysokości dodatków (za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy) oraz szczegółowych
warunków ich przyznawania.2.
Szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw.3.
Wysokości i warunków wypłacania
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (dodatek mieszkaniowy ), z
wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków
socjalnych określonych w ustawie.

Zgodnie z
art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.Niniejszy
regulamin nie zawiera w swojej treści zagadnień dotyczących nagród dla
nauczycieli, rozmiaru zniżek godzin zajęć dla osób, którym powierzono
stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ochrony zdrowia. Regulują
je odrębne uchwały Rady Miejskiej.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-30 13:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-30 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1775
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-30 14:16

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7613367
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-19 11:36

Stopka strony