Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyUchwała
Nr III/13/06


Rady Miejskiej w Kamieniu
Pomorskimz dnia 28 grudnia 2006 r.

 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2006 rokNa podstawie art. 18 ust.
2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80,poz.717 i Nr162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102,poz.1055 ,
Nr 116,poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457 oraz z 2006r., Nr 17, poz. 128 ) uchwala się ,co następuje:


§
1. Zwiększa się dochody budżetu gminyo kwotę270.226,00 zł.z tego:


 • dochody związane z realizacją zadań własnych
kwota
270.226,00
zł.Dział 756 Dochody od
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych


jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki


związane z ich poboremo
kwotę
250.420,00 zł.Rozdział 75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku


od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat


lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek


organizacyjnychkwota249.000,00 zł.§ 0310 Podatek od nieruchomościkwota249.000,00 zł.

Rozdział 75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody


jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustawkwota1.420,00 zł.
§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholukwota1.420,00 zł.Dział 758 Różne
rozliczeniao kwotę19.806,00 zł.Rozdział 75801 Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek


samorządu
terytorialnegokwota19.806,00 zł.§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
kwota
19.806,00 zł.
§
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminyo kwotę32.572,07 zł.z tego:


 • wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota


32.572,07 zł.Dział 710 Działalność usługowao kwotę32.572,07 zł.Rozdział 71035 Cmentarzekwota2.572,07 zł.§ 4110 Składki na ubezpieczenia społecznekwota491,10 zł.§ 4120 Składki na Fundusz Pracykwota355,45 zł.§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowekwota1.725,52 zł.

Rozdział
71095 Pozostała działalnośćkwota30.000,00 zł.§ 6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowychkwota30.000,00 zł.

§
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminyo kwotę302.798,07 zł.z tego:


 • wydatki związane z realizacją zadań własnych
kwota
302.798,07
zł.Dział
600 Transport i łącznośćo kwotę19.806,00 zł.Rozdział
60014 Drogi publiczne powiatowekwota19.806,00 zł.§ 6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowychkwota19.806,00 zł.

Dział
700 Gospodarka mieszkaniowao kwotę249.000,00 zł.Rozdział
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościamikwota249.000,00 zł.§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowychkwota249.000,00 zł.

Dział
710 Działalność usługowao kwotę2.572,07 zł.Rozdział
71035 Cmentarzekwota2.572,07 zł.§ 4210 Zakup materiałów i
wyposażeniakwota2.572,07 zł.Dział
851 Ochrona zdrowiao kwotę1.420,00 zł.Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowikwota1.420,00 zł.§ 4300 Zakup usług pozostałych
kwota
1.420,00 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskao kwotę30.000,00 zł.Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsikwota30.000,00 zł.§ 4300 Zakup usług pozostałych
kwota
30.000,00 zł.

§ 4. W
załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu PomorskimNr XXXIII/322/06 z dnia 26 stycznia 2006 w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2006 rok w „ Limitach wydatków
budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Kamień Pomorski w 2006
roku” zmienia się plan wydatków inwestycyjnych w 2006 roku w pozycji 1 t.j.:

Dział 750 Rozdział 75023 „
Rozwój usług z
kwoty 82.500 zł. śr. wł. na kwotę
91.073 zł. śr. wł.publicznych on – line z kwoty
247.500 zł. śr. zew. na kwotę
238.927 zł. śr. zew.w
mieście i gminie łącznie:
330.000 zł 330.000 złKamień Pomorski”§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia
Pomorskiego.§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Miejskiejmgr Henryk
Masłowski
Uzasadnienie:Zgodnie z przepisami art.18
ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy
między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.Dokonanie proponowanych
zmian planowanych dochodów budżetu gminy na 2006 rok następuje w wyniku:w § 1● zwiększenia planu dochodów w dziale „Dochody od
osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem”;
rozdział -Wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek
organizacyjnych, z tytułu uregulowania zaległości podatkowych w podatku
od
nieruchomości w kwocie 249.000 zł.,
rozdział – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw, z tytułu uzyskania wyższych wpływów niż
planowano ; z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie
1.420 zł. • zwiększenia
  części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 19.806 zł.( pismo Ministra
  Finansów Nr ST5-4822-22g/2006 z dnia 08.11.2006r. )


Natomiast proponowane
zmiany planowanych wydatków budżetu Gminy na 2006 rok dotyczą:w § 2 • zmniejszenia planu wydatków w dziale „Działalność
  usługowa”, rozdział – Cmentarze


z
uwagi na mniejsze wydatki w tych paragrafach niż planowano na kwotę 2.572,07
zł.,rozdział
– Pozostała działalność ( koszty funkcjonowania targowiska) w związku z nie
wydatkowaniem środków przeznaczonych na przeniesienie targowiska , zmniejszenie
o kwotę 30.000 zł.w § 3 • zwiększenia planu wydatków w dziale „ Transport i
  Łączność”, rozdział – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na
  wykonanie robót budowlanych przy modernizacji istniejącego zjazdu na placu
  przy szkole w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów dojeżdżających , na
  kwotę 19.806 zł.
 • zwiększenia planu wydatków w dziale „Gospodarka
  mieszkaniowa”, rozdział-


Gospodarka gruntami i nieruchomościami z
przeznaczeniem na wykonanieprzysługującego gminie prawa pierwokupu
prawa wieczystego użytkowania gruntudziałki nie zabudowanej na kwotę 249.000
zł., • zwiększenie planu wydatków w dziale „Działalność
  usługowa”, rozdział – Cmentarze


z
przeznaczeniem na zakup materiałów na kwotę 2.572,07 zł., • zwiększenia planu wydatków w dziale „ Ochrona
  zdrowia”, rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1.420 zł. w związku z uzyskaniem
  wyższych wpływów niż planowano i obowiązkiem przeznaczenia tych wpływów na
  wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
 • zwiększenia planu wydatków w dziale „ Gospodarka
  komunalna i ochrona środowiska”, rozdział – Oczyszczanie miast i wsi, jako zabezpieczenie środków finansowych
  na akcję zimową na kwotę 30.000 zł.


w § 4 • W załączniku
  Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim


Nr XXXIII/322/06 z dnia 26 stycznia 2006 w
sprawie uchwalenia budżetu GminyKamień Pomorski na 2006 rok „ Limity wydatków budżetowych na
wieloletnieprogramy inwestycyjne Gminy
Kamień Pomorski w 2006 roku” zmienia się
planwydatków inwestycyjnych w 2006 roku w pozycji 1 z
powodu zmian wynikających zrealizacji wymienionego projektu.

Mając na uwadze powyższe,
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-30 13:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-30 13:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1569
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-30 13:51

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7925391
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-19 13:11

Stopka strony