Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść stronyUchwała Nr V/31/07
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim
z dnia 26
stycznia 2007 r.

w
sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr
XL/372/06 z dnia 12 października 2006 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje :

§ 1. Zmienia się Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów
Miejskich Kamienia Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiący załącznik
nr 1 do uchwały Nr XL/372/06 z dnia 12
października 2006 r. w następujący sposób:

1.
W części III programu punkt 3.2. Zasięg terytorialny
rewitalizowanych obszarów otrzymuje brzmienie:„Wyznaczenie
obszarów, które zostaną objęte programem działań rewitalizacyjnych nastąpiło w
toku prac Zespołu ds. rewitalizacji. W spotkaniach roboczych zespołu
uczestniczyli m.in.: pracownicy merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego.
Podstawą do wyznaczenia obszarów miasta była dokonanie wieloaspektowej analizy
sytuacji w Kamieniu Pomorskim, która została przedstawiona w części I
niniejszego opracowania. Dokonując wyboru wzięto pod uwagę takie czynniki jak
poziom:- bezrobocia
i ubóstwa;- przestępczości;- degradacji
technicznej infrastruktury i budynków;- zanieczyszczenia
środowiska naturalnego.Do obszarów
wyznaczonych do rewitalizacji należą:Obszar nr 1 ograniczony ulicami: od zachodu – ul.
Wilków Morskich, od północy i wschodu – ul. Lipową, od południa – ul.
Dziwnowską do ronda, następnie ul. Gryficką, ul. Jana Długosza, ul.
Szczecińską, ul. Mieszka I i ul. Kilińskiego. Obszar nr 1 pokazuje graficznie
załącznik nr 1.Obszar nr 2 ograniczony ulicami: od zachodu – ul. E.
Orzeszkowej, od północy – ul. Mieszka I, od wschodu – ul. Wolińską i
Szczecińską, od południowego-wschodu – ul. Topolową, następnie wzdłuż ogródków
działkowych do ul. E. Orzeszkowej. Obszar nr 2 pokazuje graficznie załącznik nr
2.

W obszarach
tych w sposób szczególny nasilone są niekorzystne zjawiska o charakterze
społecznym, przejawiające się m.in. w wysokim stopniu objęcia mieszkańców tych
ulic pomocą społeczną. Relatywnie dużo rodzin korzystających z pomocy
społecznej mieszka przy ul. Wolińskiej, ul. Nowoogrodowej, ul. Konopnickiej,
ul. Staromiejska, ul. Mickiewicza i ul. Rejtana.Niezwykle trudnym
do rozwiązania problemem na omawianym terenie jest bezrobocie. Bezrobotni
mieszkańcy ulic znajdujących się na wyznaczonych do rewitalizacji terenach
w znacznej mierze są osobami o niskim poziomie wykształcenia i – dodatkowo
– długotrwale pozostają bez zatrudnienia. W ścisłej korelacji z tym zjawiskiem
pozostaje poziom przestępczości, który w tej części miasta kształtuje się na
wysokim poziomie.Dodatkowo o
wyborze omawianego fragmentu miasta przesądziły względy natury przestrzennej i
kulturowej. Przy wyborze obszaru kierowano także niewykorzystanym potencjałem
rozwojowym wynikającym między innymi z:- istnienia
przedwojennej substancji mieszkaniowej, także o charakterze zabytkowym,
wymagającej szybkiej interwencji z uwagi na zły stan techniczny;- istnienia
zabytkowych obiektów postindustrialnych możliwych do wykorzystania w turystyce,
kulturze, nauce;Ponadto wiele
ulic znajdujących w granicach wyznaczonego obszaru posiada kanalizację i
wodociągi w bardzo złym stanie technicznym, który kwalifikuje je do
natychmiastowego remontu.Obszary te
wymagają też uporządkowania „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie
zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem. Dzięki temu
stworzone zostaną warunki lokalowe i infrastrukturalne dla rozwoju małej i
średniej przedsiębiorczości, co sprzyjać będzie ożywieniu
społeczno-gospodarczemu miasta.Obszar ten
charakteryzuje się więc wysokim stopniem zdegradowania, zarówno pod względem
społecznym, gospodarczym, jak i przestrzennym. Brak rozwiązania tej kwestii
grozi pogłębieniem się degradacji i objęciem negatywnymi zjawiskami kolejnych
obszarów. Konieczne jest więc podjęcie działań rewitalizacyjnych, które
pomogłyby w przezwyciężeniu problemów dotyczących tej części miasta.”

2.
W części III programu w punkcie 3.3. Podział na
projekty zmienia się treść zdania: „W
ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kamienia Pomorskiego
przewidziano 30 projektów” na „W
ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kamienia Pomorskiego
przewidziano 31 projektów”

3.
W części IV
programu w punkcie 4.3. Infrastruktura techniczna dopisuje się projekt 3.6 –
„Przeniesienie Targowiska Miejskiego na ul. Szczecińską” o następującym opisie:„W ramach projektu
planuje się uzbrojenie terenów położonych przy ul Szczecińskiej w bezpośrednim
sąsiedztwie kolei poprzez wykonanie przyłącza elektrycznego, wodociągowego i
kanalizacyjnego, utwardzenie terenu i budowę drogi. Po wykonaniu uzbrojenia
planuje się usytuowanie w tym miejscu obiektów handlowych targowiska
miejskiego, funkcjonującego dotychczas przy ul. Mickiewicza w bezpośrednim
sąsiedztwie terenów zabytkowych. Dzięki realizacji projektu poprawi się stan
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej w mieście. Projekt, dzięki
wyprowadzeniu targowiska z terenów osiedla przykatedralnego – uznanego za
pomnik historii - przyczyni się także do poprawy estetyki miasta w jego zabytkowej
części.Okres realizacji:
2008-2009Beneficjent i inne
podmioty uczestniczące w realizacji projektu: Gmina Kamień Pomorski,
Polskie Koleje Państwowe.”

4.
W części IV – Plan finansowy realizacji programu
rewitalizacji, w tabeli nr 34 – Źródła finansowania inwestycji planowanych w
ramach LPR Kamienia Pomorskiego dopisuje się liczbę porządkową 3.7. z nazwą
zadania: „Przeniesienie Targowiska
Miejskiego na ul. Szczecińską”. W kolumnie Finansowanie projektu wpisuje
się: Ogółem kwota 1.200.000 zł, Wkład własny inwestora: 300.000 zł, Dotacja z
UE: 900.000 zł. W kolumnie Szacunkowy koszt realizacji projektu w rozbiciu na
poszczególne lata wpisuje się w roku 2008 kwotę 600.000 zł oraz w roku 2009
kwotę 600.000 zł.

5. Zmienia się załącznik graficzny nr 1 do programu –
obszar nr 1

§ 2. Wykonanie uchwały
powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Henryk MasłowskiU
z a s a d n i e n i e

Rozszerzenie obszarów objętych rewitalizacją o tereny przyległe do stacji
kolejowej związane jest z koniecznością uporządkowania „starej tkanki” urbanistycznej poprzez
odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem.
Dzięki temu stworzone zostaną warunki lokalowe i infrastrukturalne dla rozwoju
małej i średniej przedsiębiorczości, co sprzyjać będzie ożywieniu
społeczno-gospodarczemu miasta. Proponowane zmiany mają ścisły związek z
realizacją projektu przeniesienia targowiska miejskiego z ul. Mickiewicza na
ul. Szczecińską, w okolice stacji PKP.
 • autor lub odpowiedzialny za treść:
  data wytworzenia: 19.02.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-19 19:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-02-20 08:24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-02-19 19:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1879
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-02-20 08:26

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7931018
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-21 15:07

Stopka strony