Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Nr zarządzenia

Data wydania

w sprawie

1/14

3 stycznia 2014

powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartm konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamień Pomorski w 2014 roku w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2013 roku.

4/14

10 stycznia 2014r.

ustalenia układu wykonawczego i planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok

6/14

20 stycznia 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

7/14

20 stycznia 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

8/14

20 stycznia 2014r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

9/14

28 stycznia 2014r.

powołania komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

10/14

29 stycznia 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

11/14

29 stycznia 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

12/14

31 stycznia 2014r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

13/14

31 stycznia 2014r.

zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok

16/14

06 lutego 2014r.

ogłoszenia  pierwszego  przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

17/14

06 lutego 2014r.

ogłoszenia drugiego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

18/14

06 lutego 2014r.

w sprawie ogłoszenia drugiego  przetargu ustnego nieograniczonego             na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność                              Gminy Kamień Pomorski

19/14

06 lutego 2014r.

ogłoszenia drugiego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

19/14 poprawione

06 lutego 2014r.

ogłoszenia drugiego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność  Gminy Kamień Pomorski

20/14

06 lutego 2014r.

kontroli prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. "Organizowanie zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży Gminy Kamień Pomorski z uwzględnieniem elementu promocji nowo powstającego portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim" przez Stowarzyszenie Jacht Klub Kamień Pomorski, w tym wydatkowania przekazanej dotacji

22/14

17 lutego 2014r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu

23/14

20 lutego 2014r.

powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamień Pomorski w 2014 roku w sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, ogłoszonego w dniu 30 stycznia 2014 roku

24/14

21 lutego 2014r.

ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

25/14

26 lutego 2014r.

wyrażeniazgody na nieodplatne nabycie nieruchomości

26/14

28 lutego 2014

ustalenia dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników U rzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim ora z kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

27/14

28 lutego 2014r.

sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

28/14

28 lutego 2014r.

zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2014rok

29/14

28 lutego 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

30/14

03 marca 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

31/14

04 marca 2014r.

wyznaczenia miejsc plakatowania obwieszczeń wyborczych

32/14

07 marca 2014r.

ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

33/14

10 marca 2014r.

upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska i o utrzymaniu porządku i czystości w gminie

34/14

11 marca 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

35/14

12 marca 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 

36/14

13 marca 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

37/14

13 marca 2014r.

przekazania na rzecz Gminy Kamień Pomorski prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1 obręb ewidencyjny Mokrawica gmina Kamień Pomorski

39/14

19 marca 2014r.

powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

40/2014

20 marca 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

41/14

21 marca 2014r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

44/14

31 marca 2014r.

instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów  Intradok

45/14

31 marca 2014r.

ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim oraz jednostki organizacyjne Gminy

47/14

31 marca 2014r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

48/14

31 marca 2014r.

zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok

49/14

01 kwietnia 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

50/14

01 kwietnia 2014r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w 2014 roku w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonego w dniu 11 marca 2014 roku

51/14

03 kwietnia 2014r.

zmiany treści Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego nr 44/14  z dnia 31.03.2014r. w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów  Intradok

52/14

14 kwietnia 2014

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

53/14

23 kwietnia 2014r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu

 

54/14

23 kwietnia 2014r.

powołania Komisji oceny przydatności do dalszego użytkowania samochodu pożarniczego marki FSC LUBLIN model Żuk A-15 o nr rej ZKA 02268 stanowiącego własność Gminy Kamień Pomorski

55/14

25 kwietnia 2014r.

ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiących  własność  Gminy przeznaczonych do sprzedaży

58/14

28 kwietnia 2014r.

 zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

59/14

30 kwietnia 2014r.

zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok

60/14

30 kwietnia 2014r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

61/14

4 maja 2014r.

powoła nia Obwodowych Komisji Wyborczych

62/14

05 maja 2014r.

ogłoszenia trzeciego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

63/14

05 maja 2014r.

ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność  Gminy Kamień Pomorski

65/14

06 maja 2014

powołania komisji przetargowej

66/14

16 maja 2014r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

71/14

26 maja 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

72/14

28 maja 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

73/14

28 maja 2014r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

74/14

30 maja 2014r.

zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok

76/14

05 czerwca 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

79/14

10 czerwca 2014r.

ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

80/14

11 czerwca 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

81/14

20 czerwca 2014 r.

powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Referacie Inwestycji, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki komunalnej w Kamieniu Pomorskim

82/14

24 czerwca 2014

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

83/14

26 czerwca 2014r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu

 

87/14

30 czerwca 2014r.

zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok

88/14

30 czerwca 2014r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok.

88a/14

30 czerwca 2014r.

sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

89/14

30 czerwca 2014r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

90/14

30 czerwca 2014r.

ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiących  własność  Gminy przeznaczonych do sprzedaży

93/14

04 lipca 2014r.

zmiany treści Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego nr 44/14 z dnia 31.03.2014r. w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Intradok

94/14

07 lipca 2014r.

ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiących  własność  Gminy przeznaczonych do sprzedaży

97/14

15 lipca 2014r.

ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

98/14

15 lipca 2014r.

ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

100/14

21 lipca 2014r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczegi planu finansowego na 2014 rok.

 

102/14

31 lipca 2014r.

określenia  Polityki Bezpieczeństwa  Informacji w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim

103/14

31 lipca 2014r.

zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2014rok

104/14

31 lipca 2014r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

105/14

31 lipca 2014r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu

106/14

05 sierpnia 2014r.

ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiących  własność  Gminy przeznaczonych do sprzedaży

108/14

08 sierpnia 2014r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

109/14

08 sierpnia 2014r.

ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiących  własność  Gminy przeznaczonych do sprzedaży

110/14

12 sierpnia 2014r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

112/14

18 sierpnia 2014 r.

ogłoszenia drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

113/14

19 sierpnia 2014r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

117/14

22 sierpnia 2014 r.

ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży.

118/14

22 sierpnia 2014 r.

ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiących  własność  Gminy przeznaczonych do sprzedaży.

120/14

29 sierpnia 2014 r.

ogłoszenia pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego              

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

121/14

29 sierpnia 2014 r.

ogłoszenia pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego              

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

122/14

29 sierpnia 2014 r.

ogłoszenia pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego              

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

124/14

29 sierpnia 2014r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

125/14

29 sierpnia 2014r.

ustalenia terminu sk ładan ia i rozliczania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych"WYPRAWKA SZKOLNA"

127/14

08 września 2014r.

zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2014 rok

128/14

09 września 2014r.

opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

130/14

12 września 2014r.

zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2014rok

132/14

17 września 2014r.

wyrażenia zgody na nieodplatne nabycie nieruchomości

134/14

19 września 2014r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu i dzierżawy

137/14

26 września 2014r.

przekazania na rzecz Gminy Kamień Pomorski prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 25/1 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski

138/2014

30 września 2014r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2015 ROK Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

140/14

02 października 2014r.

ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność  Gminy Kamień Pomorski

141/14

06 października 2014r.

zamieszczania treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BlP) oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

143/14

06 października 2014r.

wyznaczenia miejsc plakatowania obwieszczeń wyborczych dotyczących wyborów samorządowychogłoszonyc,h na 16 listopada 2014r.

145/14

09 października 2014r.

ogłoszenia  wykazu nieruchomości stanowiących  własność  Gminy przeznaczonych do sprzedaży

146/14

09 października 2014r.

ustalenia cennika oraz sposobu umieszczania reklam na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

147/14

9 października 2014

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

148/14

14 października 2014r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

149/14

20 października 2014r.

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

151/14

22 października 2014r.

ogłoszenia  pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

 

152/14

23 października 2014r.

ogłoszenia drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

153/14

23 października 2014r.

ogłoszenia drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski

158/14

31 października 2014

powołaniaKomisji Konkursowej w celu oceny prac i wytypowania zwycięzcóww konkursach plastycznych pn. "NAJCIEKAWSZE HASŁO PROMUJĄCE SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW", "NA ODPADY MAMY RADY", "NAJFAJNIEJSZA RZECZ WYKONANA Z ODPADÓW" organizowanego przez Gminę Kamień Pomorski

159/14

31 października 2014r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do najmu

162/14

12 listopada 2014r.

ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

163/14

12 listopada 2014r.

ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski

169/14

18 listopada 2014r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski własność Gminy Kamień Pomorski

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12237
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-11-21 08:28

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8046052
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-19 15:01

Stopka strony