Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Burmistrz 

Kamienia Pomorskiego

ogłasza

     drugi przetarg ustny nieograniczony

na dzień 22 marca  2011 roku

o godzinie 1000

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w Łukęcinie, gmina Dziwnów, województwo zachodniopomorskie, oznaczonej jako działka  nr 24/3 o pow. 0,9439 ha, księga wieczysta kw nr 30142, symbol użytku gruntowego „Bz”

cena wywoławcza    2.600.000,00 zł (netto)

(dwa miliony sześćset tysięcy złotych)

wadium 260.000,00 zł 

(dwieście sześćdziesiąt tysięcy  złotych)

 

Do ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów  i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu płatności ceny sprzedaży nieruchomości.

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona jest w nadmorskiej miejscowości Łukęcin, gmina Dziwnów, województwo zachodniopomorskie, w kompleksie leśnym nadmorskiego boru sosnowego, w bliskim sąsiedztwie plaży Morza Bałtyckiego.

Nieruchomość  położona jest w pasie ochronnym brzegu wód morskich. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie nie wniósł uwag do zamiaru sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości.

Działka porośnięta jest drzewostanem sosnowym, stanowiącym las ochronny, użytek gruntowy „Bz”, nie wymaga wyłączania z produkcji rolnej i leśnej.

 

Dla nieruchomości została wydana decyzja nr 79/09 z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy w m. Łukęcin, ul. Spacerowa, dz. nr 24/3, obręb geodezyjny – Łukęcin -2, gmina Dziwnów, dla inwestycji polegającej na budowie ośrodka wczasowego wraz                     z infrastrukturą towarzyszącą.

Dostęp do drogi publicznej zagwarantowany jest poprzez służebność drogi koniecznej  w działkach nr 514 i 529/11 obręb Łukęcin-2,  będących własnością Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Gryfice, dla których prowadzona jest księga wieczysta kw nr 24053.

Z tytułu służebności należy uiszczać opłatę roczną w wysokości 6.500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) powiększoną o należne zobowiązania podatkowe w razie ich naliczania, płatną w terminie do 31 stycznia każdego kolejnego roku na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Gryfice.

W zachodniej części nieruchomości na odcinku ok. 14 m wzdłuż granicy z działką 24/2 przebiega przyłącze gazowe oznaczone na mapie zasadniczej symbolem „g40”.

Nieruchomość  będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma innych przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią, ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości ogłoszony na dzień 23 listopada 2010 r. nie dał rezultatów.

 WARUNKI  PRZETARGU:

 Przetarg odbędzie się w dniu  22 marca 2011  roku  od godziny  1000 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium  ze wskazaniem numeru działki,  w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w pieniądzu (zł) w terminie do  17 marca 2011 roku  na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w  Banku PEKAO  S.A.  I Oddział Kamień Pomorski nr 4412403868 1111 0000 40908913, przy czym za datę wpłacenia wadium uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu.  

Dowód wniesienia wadium (w oryginale) podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Małżonkowie, nabywający nieruchomość do majątku wspólnego, wspólnie  uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa  w niniejszym  przetargu (do dokonania czynności zmierzającej do odpłatnego nabycia nieruchomości do majątku wspólnego) wymagana jest zgoda drugiego małżonka oraz zobowiązanie do przystąpienia do umowy sprzedaży. Zgoda małżonka winna być złożona  w formie pisemnej.

W przypadku wygrania przetargu, do przystąpienia do umowy sprzedaży jednego  z małżonków nabywającego nieruchomość do majątku wspólnego, wymagane jest upoważnienie w formie aktu notarialnego.

Osoby pozostające w związkach małżeńskich,  zamierzające nabyć nieruchomość do majątku osobistego, zobowiązane są przedłożyć  Komisji Przetargowej umowę majątkową małżeńską.

Osoby prawne  zobowiązane są  przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przez datą przeprowadzenia przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu  przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3  dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu wraz z podatkiem od towarów i usług  podlega zapłacie nie później niż do dnia  zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty  zawarcia umowy  notarialnej  oraz  opłat sądowych ponosi nabywca.

Sprzedający najpóźniej w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia  umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości  nie stawi się bez usprawiedliwienia        w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu  umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszony przetarg  może zostać z  ważnej przyczyny odwołany.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu  zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do  Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Pisera
    data wytworzenia: 2011.01.04
  • opublikował: Balbina Kaczanowska
    data publikacji: 2011-01-04 14:01

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4152
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-11 08:13

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8001743
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-18 12:33

Stopka strony