Szybkie linki

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 236/2004

Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 27 października 2004 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kamień Pomorski


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, , Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz. 2058) oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492) z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski (wg załącznika nr 1) na dzień 03 grudnia 2004 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 236/2004
z dnia 27 października 2004 r.

Burmistrz
Kamienia Pomorskiego
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
na dzień 03 grudnia 2004 roku
o godzinie 1100

na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w miejscowości Wrzosowo gm. Kamień Pomorski:


1. dz. nr 224/117 o pow. 840 m2, kw nr 19255, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 31.100 zł (netto)
wadium 3.110 zł,

2. dz. nr 224/118 o pow. 840 m2, kw nr 19256, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 31.100 zł (netto)
wadium 3.110 zł

3. dz. nr 224/119 o pow. 840 m2, kw nr 19257, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 31.100 zł (netto)
wadium 3.110 zł

4. dz. nr 224/120 o pow. 831 m2, kw nr 19258, użytek R III b, IV a
cena wywoławcza 30.763 zł (netto)
wadium 3.076 zł

5. dz. nr 224/121 o pow. 1.115 m2, kw nr 19259, użytek R III b,
cena wywoławcza 38.770 zł (netto)
wadium 3.877 zł

6. dz. nr 224/130 o pow. 1.374 m2, kw nr 19268, użytek R III b
cena wywoławcza 47.787 zł (netto)
wadium 4.779 zł


INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH

Miejscowy plan zagospodarowania dla nieruchomości objętych powyższym wykazem przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową oraz usług komercyjnych. Działki nie są uzbrojone i nie wyłączone z produkcji rolnej.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi, ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 03 grudnia 2004 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w gotówce (zł) w terminie do 26 listopada 2004 roku na konto Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w Banku PEKAO S.A. I Oddział Kamień Pomorski nr 44124038681111000040908913, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić pełną cenę sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

Ogłoszony przetarg może zostać z uzasadnionej przyczyny odwołany.

drukujdrukuj

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-10-28 10:01

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.