Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXII/218/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 2 grudnia 2004 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, określenia wzorów formularzy dotyczących informacji i deklaracji na podatek rolny oraz określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego.

Na podstawie art. 6 ust. 3, art.6a ust. 11, art. 6b oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. , Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, z kwoty 37,67 zł. za 1 q do kwoty 22,00 zł. za 1 q żyta.
2.Kwota 22,00 zł. za 1 q żyta stanowić będzie podstawę do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy w 2005 roku.

§ 2. 1. Ustala się wzór formularza informacji, którą osoby fizyczne będące płatnikami podatku rolnego są obowiązane złożyć Burmistrzowi stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór deklaracji, którą osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych , a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane złożyć Burmistrzowi, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych następuje w drodze inkasa.
2.Inkasentami podatku rolnego ustala się sołtysów gminy Kamień Pomorski .
3.Wynagrodzenie inkasenta wynosi 5% pobranego podatku.

Str. 2
§ 4. 1. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji następuje na wniosek podatnika.
2. Do wniosku o przyznanie zwolnienia należy dołączyć dokument potwierdzający dysponowanie nieruchomością rolną ( wypis z ewidencji gruntów, umowy będące podstawą do ujęcia w ewidencji podatkowej) lub oświadczenie o samoistym władaniu nieruchomością.
3.Zwolnienie następuje w drodze decyzji.
4.Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu,
w którym decyzja stała się ostateczna.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/136/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, określenia wzorów formularzy dotyczących informacji i deklaracji na podatek rolny oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień od podatku rolnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .
Przewodniczący Rady

Władysław DwulitUzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591z póź. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
W świetle przepisów art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 1996r. Nr 91 poz.409 z póź. zm.) rady gmin są uprawnione do obniżania cen skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
Z dokonanych ustaleń wynika, że średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004r. wynosiła 37,67 zł. za 1q, według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. (M.P. Nr 43 poz.765).
Z posiadanego rozeznania przez służby rolne Urzędu Miejskiego wynika, że sytuacja ekonomiczna rolników nie pozwala na ustalenie wyższej bazy wymiaru podatku rolnego.
Mając na uwadze powyższe, uzasadniona jest konieczność obniżenia średniej ceny skupu żyta do proponowanej kwoty 22,00 złotych za 1q.
Ustalone wzory formularzy informacji i deklaracji realizują dyspozycję zawartą w art.6a ust.11 ustawy o podatku rolnym.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-03-01 08:33

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1476
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-03-01 08:33

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968
REGON Urzędu: 000528356

NIP Gminy: 986-01-57-013
REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4984734
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-21 09:05

Stopka strony