Szybkie linki

Treść strony

Uchwała Nr XXIII/225/04
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2009Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) stanowiący załączniki do niniejszej uchwały:
1) Nr 1 – zawierający zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2005,
2) Nr 2 – zawierający zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2006,
3) Nr 3 – zawierający zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2007,
4) Nr 4 - zawierający zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2008,
5) Nr 5 - zawierający zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2009,

§ 2. Wieloletni Program Inwestycyjny będzie corocznie aktualizowany w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy, w trybie określonym odrębną uchwałą Rady, w taki sposób, aby każda kolejna edycja WPI obejmowała pięcioletni program inwestycyjny .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Władysław Dwulit
Uzasadnienie
do uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego


Wydatki inwestycyjne muszą być programowane z uwzględnieniem dłuższej niż rok budżetowy perspektywy czasowej i wynikać bądź ze strategii rozwoju gminy, bądź przyjętych na innych podstawach celów rozwoju. Świadoma realizacja wszystkich tych celów wymaga sformułowania wieloletniej, skoordynowanej strategii inwestycyjnej, która będzie podstawą tworzenia załącznika inwestycyjnego przy pracach nad corocznym budżetem. Wymaga tego też art. 110 obowiązującej ustawy o finansach publicznych z dnia 26. listopada 1998 r. – (Dz. U. nr 155 poz. 1014).

WPI będzie spełniał wiele ważnych funkcji dla włodarzy gminy, szczególnie w procesie programowania strategicznego rozwoju, a między innymi:

stanowił podstawę ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, w tym pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
ułatwiał podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z długookresowymi celami rozwoju, stanowiąc „pomost” pomiędzy celami i zadaniami strategicznymi w tym zakresie, a rocznymi budżetami gminy, z uwzględnieniem aktualnych priorytetów inwestycyjnych,
stanowił trwałą bazę koordynacji wszelkich decyzji, działań i przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego,
stanowił instrument dialogu z mieszkańcami na temat polityki rozwojowej gminy oraz narzędzie partnerskiej współpracy pomiędzy władzami gminy z jednej strony, a jej mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi w gminie, lokalnym środowiskiem biznesu, inną administracją lokalną oraz z administracją rządową - z drugiej.

drukujdrukuj

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-03-01 08:56

Adres

Dane adresowe

Urząd Miejski
72-400 Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
woj. zachodniopomorskie

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

IBAN – PL

BIC (SWIFT) GBW CP LPP

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pom. <-- kliknij

Kontakt

Dane kontaktowe

telefon:+48 91 3821142, +48 91 3821146,
+48 91 3821168

fax.sekretariat +48 91 3825028
fax.BOI +48 91 3823978

e-mail: um@kamienpomorski.pl

adresy elektronicznych skrytek na platformie ePUAP: /393qryt6dg/sekretariat ;
/393qryt6dg/SkrytkaESP

 

Godziny

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00

kasa urzędu czynna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 

Dyżury Radnych <-- kliknij

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.